За пациента

Политика за поверителност

МДЛ Липогард ООД е Администратор на лични данни.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (в сила от 25.05.2018 г.) и изискванията на Българското законодателство Ви информираме, че личните ви данни като наши пациенти се събират на основание задание за лабораторни изследвания от лекуващ лекар или по Ваше лично желание. Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са: Име, ЕГН, пол, телефон, град по местоживеене, евентуално е-мейл адрес.

Целите на обработване на личните Ви данни са идентифицирането Ви като наши пациенти, проверка на ЗО статус в НАП, предоставяне на здравни услуги (лабораторни изследвания) и резултатите от тях, както и отчитане на дейност по договор с НЗОК и ЗОФ.

МДЛ Липогард ООД обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. При събирането, обработката и съхранението на данните ние използваме съвременна информационна система с висока степен на сигурност и внедрени механизми за защита от неоторизиран достъп, осигуряващи събирането и обработването на лични данни в минимален обем.

Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност и съхранение съгласно законоустановените срокове (лицензиран софтуер и редовното му актуализиране, използване на пароли за отключване на компютрите и работната програма, използване на лицензирана антивирусна програма, поддържане на ежедневни архиви в криптиран вид, съхранение на хартиените регистри според изискванията на Регламента).

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, право на коригирането им, право на преносимост, право на жалба, съгласно чл. 77 от Регламента, както и всички други права посочени в Регламента.

Данните, идентифициращи МДЛ ЛИПОГАРД ООД като администратор на лични данни, са:
• Наименование: МДЛ Липогард ООД
• ЕИК: 130422033
• Телефон за връзка: 0884 43 81 24

Управител и Администратор на лични данни
Доц. Д-р Надежда Дончева