За пациента

Политика за поверителност

МДЛ Липогард ООД е Администратор на лични данни.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (в сила от 25.05.2018 г.) и изискванията на Българското законодателство информираме, че личните ви данни като нашите пациенти се събират на основата на заданието за лабораторни изследвания от лекуващ лекар или по Ваше лично желание. Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са: Име, ЕГН, пол, телефон, град по местоживеене, евентуално е-мейл адрес.

Целите на обработката на личните Ви данни са идентифициране Ви като нашите пациенти, проверка на статуса на ЗО в НАП, предоставяне на здравни услуги (лабораторни изследвания) и резултати от тях, както и отчитане на дейност по договор с НЗОК и ЗОФ.

МДЛ Липогард ООД обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. При събирането, обработката и съхранението на данните използваме съвременна информационна система с висока степен на сигурност и внедрени механизми за защита от неоторизиран достъп, осигуряващи събиране и обработка на лични данни в минимален обем.

Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност и съхранение в съответствие със законоустановените срокове (лицензиран софтуер и редовно му актуализиране, използване на пароли за изключване на компютъра и работната програма, използване на лицензирана антивирусна програма, поддържане на ежедневни архиви в криптиран вид , съхранение на хартиените регистри съгласно изискванията на Регламента).

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, право на коригирането им, право на преносимост, право на жалба, съгласно чл. 77 от Регламента, както и всички други права, посочени в Регламента.

Данните, идентифициращи МДЛ ЛИПОГАРД ООД като администратор на лични данни, са:
• Наименование: МДЛ Липогард ООД
• ЕИК: 130422033
• Телефон за връзка: 0884 43 81 24

Управител и Администратор на лични данни
Доц. Д-р Надежда Дончева