Платени изследвания

Медико-диагностични изследвания в МДЛ ЛИПОГАРД

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ Цена в лева
Хематологични изследвания
Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хематокрит, 3 диф. ДКК, еритр. индекси) 10.00
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско изследване  5.00
Диференциално броене и морфология на еритроцитите - микроскопски 6.50
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване 5.00
Левкоцити, хемоглобин                                                                                   всеки по 2.90
СУЕ 2.60
Ретикулоцити 4.00
Изследване на кръвосъсирването (Коагулация)
Време на кървене, Време на съсирване                                                           всяко по 2.00
Протромбиново време c INR, APTT, Фибриноген                                            всяко по 6.00
Д-Димер 26.00
Антитромбин ІІІ, Протеин С 26.00
Фактори на кръвосъсирването (ІІ, V, VІІ, VІІІ) 26.00
Клинично-химични изследвания
Глюкоза 3.00
Общ холестерол, HDL-C-холестерол, Триглицериди                                    всеки по 3.00
Оценка на риска –атерогенни липидни индекси 3.00
Пълен липиден профил (холестерол, триглицериди, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, липидни индекси) 18.00
Апо А І, Апо В 10.00
Липопротеин (a) 20.00
Пикочна киселина, Креатинин, Урея                                                               всяко по 3.00
Общ билирубин 3.00
Директен билирубин 3.50
Общ белтък, Албумин                                                                                      всеки по 3.00
AСAT, AЛAT, ГГТ, Алкална фосфатаза, Креатинфосфокиназа                         всеки по 3.50
СК-МВ 10.00
ЛДХ, ХБДХ                                                                                                         всеки по 4.00
Aлфа-амилаза 7.00
Липаза 10.00
Калций, Фосфати                                                                                              всеки по 3.50
Хлориди,  Магнезий                                                                                          всеки по 3.50
Йонизиран калций 6.00
Натрий, Калий                                                                                                   всеки по 5.50
Мед (Cu) 15.00
Желязо 5.80
Тотален желязо-свързващ капацитет 6.20
Феритин 20.00
Трансферин 22.00
Гликиран хемоглобин HBA1c 17.00
Функционални изследвания
Кръвно-захарен профил трикратно 8.00
Обременяване с глюкоза трикратно 9.00
Клирънс на креатинин, пикочна киселина, урея                                                 всеки по 12.00
Имунореактивен инсулин (инсулин + ОГТТ) двукратно, на гладно и на 2 ч 46.00
Диагностика на щитовидната жлеза (хормони и антитела)
fT3 свободен трийодтиронин, fT4 свободен тироксин, TSH тиреотропин       всеки по 16.90
ТАТ тиреоглобулинови антитела, МАТ микрозомални антитела                      всеки по 20.00
АТ анти TSH рецептор (TRab) 35.00
Тиреоглобулин 25.00
Репродуктивни хормони
FSH, LH, Пролактин, Прогестерон, Естрадиол, Тестостерон                             всеки по 18.00
Тестостерон свободен 22.00
17-ОН Progesteron 22.00
DHEА дехидроепиандростерон 20.00
Други хормони и маркери
Серумен кортизол еднократно 17.90
Кортизолов ритъм  7.30 ч.  и 17 ч.                    34.00
Свободен кортизол (в 24 ч. урина) 24.00
ACTH 25.00
Паратхормон 25.00
Серумен инсулин еднократно сутрин 20.00
Калцитонин 28.00
Остеокалцин (Маркер за синтез при остеопороза) 45.00
Бета-крослап (маркер за костно разграждане) 22.00
Човешки растежен хормон (соматотропен хормон) СТХ 25.00
C-peptide 30.00
Туморни маркери
AFP, PSA, CEA скрининг                                                                                       всеки по 12.00
AFP, PSA, CEA, CA 19-9, CA 125, СА 15-3                                                             всеки по 21.00
СА 72-4 27.00
CYFRA 21-1 27.00
HE 4 (човешки епидидима протеин 4) 46.00
HER-2 /neu онкопротеин 220.00
Бета-хорионгонадотропин (ЧХГ) 20.00
Витамини
Витамин В12 22.00
Фолиева киселина (фолат) 22.00
Серологична, имунологична, вирусологична диагностика / Други
С-реактивен протеин 9.00
Хомоцистеин 40.00
Инфекциозна мононуклеоза, Ревматоиден фактор, Waaler Rose, AST              всеки по 8.00
Тест за Helicobacter Pylori (Ig G) в серум 10.00
Хламидия трахоматис Ig G 17.00
Хламидия трахоматис и пневмоние Ig G (комбиниран) 30.00
Спин HIV 1/HIV 2 антитела, Сифилис (Васерман)                                              всеки по 10.00
Маркери за Хепатит В (HВsAg), хепатит С (HCV)                                               всеки по 10.00
Anti-HAV Ig M (хепатит А) 22.00
Epstein-Barr Virus /VCA IgG,VCA IgM, EBNA IgG 50.00
Epstein Barr Virus /EBV/ VCA IgG 27.00
Epstein Barr Virus /EBV/ VCA IgM 27.00
Цистатин С 40.00
Церулоплазмин 25.00
Лаймска болест Ig G 33.00
Ig А, IgG, IgМ                                                                                                    всеки по 12.00
Ig E 19.00
ANA, AMA                                                                                                         всеки по 33.00
Токсоплазма гондии Ig G 19.00
Малария – микроскопски, дебела капка 15.00
Херпес Зостер (Варицела херпес вирус Ig A, Ig G, Ig M                                                60.00
Синдром на GILBERT- генетичен тест (promoter UGT1A1) 200.00
Имунохематология
Кръвна група ABO и Rh 13.00
Типизиране на група А 5.00
Уринен анализ
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 3.50
Урина с 2 показателя (белтък и седимент) или (билирубин и уробилиноген) 2.50
Урина количествено в 24 ч диуреза: Белтък, Калций, Фосфор, Креатинин, Глюкоза, Пикочна к-на, Урея                                                                                              всяко по 4.00
Общо химично изследване (10 показателя) и седимент 5.00
Седимент на урина 2.50
Глюкоза, Креатинин, Урея, Белтък (сутрешна урина)                                       всяко по 4.00
Амилаза (сутрешна урина) 6.00
Микроалбуминурия (сутрешна урина) 10.00
Калий-, натрий-, хлорурия                                                                                 всеки по 7.00
Адреналин, норадреналин в урина                                                                     всеки по 20.00
Изследвания на изпражнения
Окултни кръвоизливи 9.90
Helicobacter pylori в изпражнения 27.00
Микробиологични изследвания
Стерилна урина за урокултура – еднократно 9.00
Стерилна урина за урокултура – двукратно 12.00
Стерилна урина за урокултура – трикратно 18.00
Антибиограма с 6 антибиотични диска 5.00
Храчка 23.00
Микробиологични изследвания на изпражнения  
Фекална маса и ректален секрет 25.00
Микробиологично изследване на фецес (Копрокултура) 25.00
Секрети
Гърлени и назофарингеални 23.00
Раневи материал и гной 23.00
Ушен 23.00
Конюнктивален 23.00
Други 23.00
Материали от генитална система
Уретрален 25.00
Цервикален 25.00
Вагинален (влагалищен) 25.00
Еякулат 25.00
Простатен 25.00
Други микробиологични изследвания  
Хламидия трахоматис директен тест 17.00
Сифилис RPR (или Васерман) 10.00
Антистрептолизинов титър (AST) 8.00
Гонорея (микроскопски тест) 15.00
Гъбички 4.00
Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза) 8.00
Културелно изследване на трихомонас вагиналис 15.00
Микоплазма 15.00
Ревматоиден фактор (RF/Waaler Rose) 8.00
Диагностични пакети с отстъпка от ед. цена и включена такса биологичен материал
Диагностика на дислипидемии - LIPO (холестерол, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, триглицериди, атерогенни индекси, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, СРК, креатинин, глюкоза, пикочна киселина, фибриноген, урина) 44.00
Пълно изследване на кръв и урина - MAX (ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, СРК, креатинин, урея, глюкоза, липиден профил, билирубин, пикочна киселина, К, Na, Са, Р, фибриноген,  протромбиново време, уринен анализ – 10 показателя и седимент) 66.00
Хематологична патология: ПКК, СУЕ, диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, ЛДХ 33.00
Бъбречна функция: Общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, урина (белтък и седимент) 22.00
Чернодробна функция: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, общ билирубин, урина директен билирубин, албумин, протромбиново време, фибриноген (билирубин и уробилиноген) 31.90
Бременност І-во посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, Сифилис, Спин, кръвна група, урина (албумин и седимент) 40.00
Бременност ІІ-ро посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, урина (албумин и седимент) 20.00
Предоперативен максимум: ПКК, СУЕ, време на кървене, протромбиново време с INR, АРТТ, глюкоза, креатинин, общ билирубин, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, калий, калций, натрий 47.90
Предоперативен максимум-разширен: ПКК, СУЕ, време на кървене, време на съсирване, протромбиново време с INR, фибриноген, глюкоза, сифилис, спин, маркери за хепатит В и С, урина (белтък и седимент) 54.90
Предоперативен минимум: ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, пълно изследване на урина 23.00
Профилактика: Сифилис, Спин, Хламидия трахоматис, маркери за хепатит В и С 39.00
Пакет Калий и Натрий комплексно 10.00
Пакет AST и RF комплексно 12.00
Диагностика на щитовидната жлеза: (fT3 + fT4 + TSH) 39.90
Диагностика на щитовидната жлеза – антитела: (МАТ + ТАТ) 34.90
Диагностика на щитовидната жлеза: (TSH, fT4, MAT) 39.90
Репродуктивна функция (FSH, LH, Пролактин, Прогестерон, Естрадиол, Тестостерон) 77.00
Пакет два туморни маркера (CA 19-9 и СЕА) или други два по избор 36.00
Детска ясла и градина: ПКК, СУЕ, урина (химично изследване и седимент), микробиологично изследване на фецес, перианален отпечатък за ентеробиоза, фекална проба за чревни хелминти, Васерман при един родител 45.50
МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ с лабораторен лекар – специалист 15.00
БОДИИМПЕДАНСМЕТРИЯ (Измерване на телесните мазнини) 15.00
Сертификат за работа в страната и чужбина 15.00
Домашно посещение 15.00
Здравна книжка 31.00
Преиздаване на здравна книжка 16.00
За спешни изследвания до 2 часа се начисляват 10% върху цената
Такси биологичен материал (манипулация, консумативи, инсенерация)
Такса биологичен материал за направление по здравна каса 3.00
Такса биологичен материал за всички кръвни изследвания с изключение на Диагностичните пакети с отстъпка 4.00
Такса биологичен материал за единично платено изследване (кръв, урина, микробиология, паразитология) 2.00
Такса биологичен материал за микробиология или паразитология 3.50
Такса биологичен материал за изпражнения  за окултни кръвоизливи 3.00
Такси биологичен материал за деца под 6 години 2.00

 

От заплащане на такса за вземане на биологичен материал по чл. 135, ал. 1 от НРД 2011, се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

Предимство за вземане на кръв ползват бременни жени, деца под 5 години, инвалиди с придружител, диабетици, платени пациенти и клиенти на ЗОФ ЕВРОИНС!

Recent Posts